Πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Arts4All / εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Arts4All ήταν η πιλοτική εφαρμογή με την ομάδα-στόχο (νέους) σε όλες τις χώρες-εταίρους. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, ελέγχθηκε αν όλες οι γλωσσικές εκδόσεις ήταν πλήρεις και κατανοητές, αν όλες οι λειτουργίες και οι σύνδεσμοι της πλατφόρμας λειτουργούσαν σωστά και, φυσικά, αν η πλατφόρμα άρεσε στους νέους (επιλογή θεμάτων, ασκήσεων και διάταξη). Με ένα ερωτηματολόγιο, οι συμμετέχοντες έδωσαν ανατροφοδότηση σχετικά με αυτά τα θέματα, η οποία αξιολογήθηκε από τους εταίρους. Συνολικά, οι συμμετέχοντες ήταν πολύ ικανοποιημένοι από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και υπήρχαν μόνο μικρές προτάσεις βελτίωσης και ενδείξεις δυσλειτουργιών, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στην τελική βελτιστοποίηση της πλατφόρμας. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 4 πιλοτικές συνεδρίες στις χώρες εταίρους με συνολικά 59 συμμετέχοντες. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή των τριών ενοτήτων του Arts4All για κινητά τηλέφωνα.