2η Διακρατική Συνάντηση του έργου Arts4All στην Αθήνα (19/20 Ιουλίου 2022)

Μετά από μια μακρά περίοδο περιορισμών της λόγω του κορωνοϊού, όπου η εναρκτήρια συνάντηση και οποιαδήποτε αλληλεπίδραση ήταν δυνατή μόνο μέσω διαδικτύου, οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν για πρώτη φορά αυτοπροσώπως στη 2η συνάντηση του έργου στην Αθήνα. Η διήμερη συνάντηση προσέφερε επίσης την ευκαιρία για πρώτη φορά να γνωριστούν προσωπικά εκτός ημερήσιας διάταξης.

Σημαντικά θέματα της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εξέλιξη του έργου (επίτευξη των στόχων, χρονοδιάγραμμα, διαχείριση του έργου)- η κατάσταση των εργασιών για το πρόγραμμα σπουδών Arts4All και τα περαιτέρω βήματα προς την ολοκλήρωσή του- τα πρώτα βήματα προς την ανάπτυξη του κινητού εργαλείου που βασίζεται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης και η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος με την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των εταίρων.  Όλοι οι εταίροι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της συνάντησης και χαιρέτισαν ιδιαίτερα την προσωπική συνάντηση των εταίρων του έργου.