Σχετικά με το Arts4All

Οι τέχνες ως μέσο κοινωνικής συνοχής στη ψηφιακή εποχή
Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές. Οι περιορισμοί στις κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες έχουν δημιουργήσει την ανάγκη εξεύρεσης για εναλλακτικών τρόπων «επαφής» και «επικοινωνίας» επιταχύνοντας τη χρήση των νέων τεχνολογιών στις καθημερινές δραστηριότητες. Αυτή η νέα κατάσταση έφερε πολλές αλλαγές στους τομείς των τεχνών και της δημιουργικότητας που ήταν μεταξύ εκείνων που επηρεάστηκαν περισσότερο.
Επιπλέον, η εκπαίδευση έχει επηρεαστεί από την πανδημία, καθώς ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν γρήγορα τις εκπαιδευτικές μεθόδους χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ψηφιακά μέσα και εργαλεία, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές έπρεπε να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με ηλεκτρονικά μέσα. Το γεγονός αυτό, ήταν ακόμη πιο δύσκολο για τους μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες που δεν είχαν τα μέσα (laptop/tablet κ.λπ.) να παρακολουθήσουν αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα. Όπως είναι γνωστό, η απόκτηση δεξιοτήτων, σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό και τις τέχνες έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση των παιδιών και στην κοινωνική τους ένταξη. Επιπλέον, υπάρχουσες μελέτες επισημαίνουν ότι οι τέχνες παρέχουν στους μετανάστες έναν δημιουργικό χώρο για εξερεύνηση και έκφραση ταυτοτήτων, για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το έργο Arts4All, θα συνδυάσει τη δημιουργική μάθηση τεχνών με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, μέσω μιας καινοτόμου εφαρμογής για κινητά. Ταυτόχρονα, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι τέχνης και εκπαιδευτές νέων θα εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την εφαρμογή και το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό στις δραστηριότητές τους χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές και μεθοδολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το έργο Arts4All θα υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική προσέγγιση της τέχνης για την ενίσχυση της χρήσης των τεχνών για κοινωνική ένταξη, χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα. Οι στόχοι του έργου είναι να εξετάσει τις ανάγκες και τις βέλτιστες πρακτικές στις χώρες εταίρους σχετικά με τη χρήση των τεχνών ως εργαλείο ένταξης, αναπτύσσοντας παράλληλα συνέργειες μεταξύ οργανισμών που επικεντρώνονται στην κοινωνική ένταξη, τον πολιτισμό και τη δημιουργία για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθοδολογιών για την εκπαίδευση στον τομέα των τεχνών. Στοχεύει επίσης στην παροχή ενός ψηφιακού εργαλείου (Arts4All App) για μάθηση μέσω ψυχαγωγίας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης στο οποίο θα εκπαιδευτούν οι ενδιαφερόμενοι. Τέλος, στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικότητας και της σημασίας των τεχνών για την υποστήριξη της ανάκαμψης των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, προωθώντας παράλληλα την ιδέα της κοινωνικής συνοχής.

Ομάδες - Στόχος

Οι κύριες ομάδες-στόχος του έργου είναι οι νέοι, κυρίως με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή/και με λιγότερες ευκαιρίες, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, οργανώσεις και άτομα στον τομέα της μετανάστευσης, της κοινωνικής ένταξης και των τεχνών και του κοινού.