Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ιδιωτικότητά σας είναι σημαντική για εμάς. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και οι πληροφορίες δεν θα επαναχρησιμωθούν για ασυμβίβαστο σκοπό.

Δεδομένα Ταυτοποίησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να σας δώσουν μια απάντηση: όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου εάν απαιτείται επιστροφή κλήσης), προτιμώμενη γλώσσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χώρα διαμονής και η ιθαγένεια είναι επίσης υποχρεωτικές. 

Σε ποιον είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες σας/σε ποιον αποκαλύπτονται

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει αυστηρά μόνο το προσωπικό της συνεργασίας που αφορά το πρόγραμμα. Τα άτομα αυτά υπέγραψαν σύμβαση η οποία τους δεσμεύει νομικά να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα με τον κανονισμό (ΕΣ) αρ.45/2001 Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να τις χρησιμοποιήσουμε για να αποδείξουμε τις δραστηριότητές μας, θα διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή μας. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή θέλετε να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για λογαριασμό σας, στείλτε μας ένα μήνυμα. Θα λάβετε απάντηση εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Για πόσο χρόνο φυλάγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται και αποθηκεύονται διαγράφονται 10 χρόνια μετά το τέλος του έργου.

Πώς προστατεύουμε και διαφυλάσσουμε τις πληροφορίες σας;

Τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την προαναφερθείσα διαβούλευση αποθηκεύονται σε υπολογιστή του εξωτερικού υπεργολάβου, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ενεργώντας ως εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος πρέπει να εγγυάται την προστασία των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) 45/2001.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον συντονιστή του έργου