4ο Δελτίο Ενημέρωσης

Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος μετά από 2 χρόνια συνεργασίας
-Παρουσίαση αποτελεσμάτων-

“Arts4All – Η τέχνη ως μέσο κοινωνικής συνοχής στην ψηφιακή εποχή”: αυτό ήταν τοσύνθημα και η ιδέα με τα οποία 6 οργανισμοί από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα,Κύπρος, Βουλγαρία) ξεκίνησαν το έργο “Arts4All” πριν από 2 χρόνια.
Παρόλο που η έναρξη του έργου περιπλέχθηκε από τους περιορισμούς του COVID και ηπρώτη σημαντική εναρκτήρια συνάντηση μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνοδιαδικτυακά, το πρώτο ορόσημο του έργου επιτεύχθηκε σύντομα και το πρόγραμμασπουδών με τις τρεις καλλιτεχνικές ενότητες “Εικαστικά”, “Μουσική” και “Θέατρο” έγινεελεύθερα προσβάσιμο στον ιστότοπο Arts4All.
Στη συνέχεια του έργου, οι εταίροι συναντήθηκαν για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωποστην Αθήνα. Εκεί αναπτύχθηκε περαιτέρω η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (διαθέσιμηκαι ως εφαρμογή/app).
Στην τελευταία φάση του έργου, όλοι οι εταίροι έκαναν πιλοτική δοκιμή της πλατφόρμας μεομάδες νέων στις χώρες τους και χρησιμοποίησαν τα αποτελέσματα για να προβούν σετελικές βελτιώσεις του διαδικτυακού εργαλείου.
Το πρόγραμμα σπουδών με μια σχετική εισαγωγή και ένα εγχειρίδιο χρήσης είναι πλέονπροσβάσιμα στον ιστότοπο Arts4All https://arts-4-all.eu/ σε 4 γλώσσες. Όλα τα προϊόνταμπορούν να μεταφορτωθούν και να χρησιμοποιηθούν δωρεάν. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικήςμάθησης θα είναι προσβάσιμη τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια, πολλαπλασιάζονταςέτσι τον δυνητικό αντίκτυπο που προσπάθησε να δημιουργήσει το έργο.
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου, η κοινοπραξία του έργου θα ήθελε να ευχαριστήσειθερμά όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και τους/τιςυποστηρικτές/τριες που συνέβαλαν στην υλοποίησή του! Εγγραφείτε στην πλατφόρμα, μείνετε σεεπαφή και βάλτε τις τέχνες στην καθημερινότητά σας!

Newsletter #3

Διεθνές Συνέδριο Arts4All & Multiplier Event στην Düren/ Γερμανία

Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του έργου Arts4All, στις 19 Απριλίου2023, πραγματοποιήθηκε το αναμενόμενο διεθνές συνέδριο, σε συνδυασμόμε μια τοπική εκδήλωση προκειμένου να παρουσιαστεί το έργο στο κοινόκαι να ενημερώσει για τα αποτελέσματά του συνολικά. Ο επικεφαλήςεταίρος “Sozialwerk Dürener Christen” είχε προσκαλέσει εκπροσώπους καιαπό τους πέντε ευρωπαϊκούς οργανισμούς-εταίρους του έργου στην Dürenτης Γερμανίας!

Με την υποστήριξη διερμηνέων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οιεταίροι παρουσίασαν τους στόχους, τα αποτελέσματα και τα παραδοταίατου Arts4All σε ένα κοινό αποτελούμενο από εμπειρογνώμονες καιενδιαφερόμενα μέλη για τη διάδοση των αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερο σημείοαναφοράς ήταν 2 πρακτικές επιδείξεις από τις ενότητες “Μουσική” και”Εικαστικά” με μια μεγάλη ομάδα νέων συμμετεχόντων από προγράμματατου Sozialwerk Dürener Christen.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη καθώς και οι συμμετέχοντες εντυπωσιάστηκαν απότις δυνατότητες υλοποίησης απλών και αποτελεσματικών ασκήσεων.
Οι ενότητες είναι διαθέσιμες δωρεάν στον ιστότοπο του έργου https://arts-4-all.eu/ για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική εφαρμογή τηςηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και θα είναι επίσης προσβάσιμη μέσωτης ιστοσελίδας στο τέλος του έργου.

Newsletter #2

2ο Ενημερωτικό Δελτίο Arts4All
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Arts4All
-Σημείο σταθμός του προγράμματος-

Έπειτα από εντατική δουλειά, οι εταίροι του έργου κατάφεραν ναολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν με επιτυχία το πρόγραμμαεκπαίδευσης Arts4All.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης με τις τρεις ενότητες «Μουσική», «Θέατρο» και«Εικαστικά» αποτελεί το κεντρικό προϊόν του έργου. Το πρόγραμμαεκπαίδευσης αποτελεί εργαλείο αξιοποίησης από κοινωνικούςλειτουργούς, καθηγητές/τριες τέχνης, ακαδημαϊκούς κ.λπ. το οποίομπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινή τους εργασία, ιδίως με νέους/νέες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις. Επιπλέον, οι ενότητεςαποτελούν τη βάση για την οικοδόμηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμαςμάθησης που αναπτύσσεται επί του παρόντος από τους εταίρους τουέργου.
Και οι τρεις εκπαιδεύσεις χωρίζονται σε μαθησιακές ενότητες καιπρακτικές ασκήσεις για την εφαρμογή και την επανεξέταση των όσωνέχουν διδαχθεί. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του εκπαιδευτικούπρογράμματος στην πράξη, παρέχεται παράλληλα και εγχειρίδιο χρήσηςκαι ενημέρωσης προς τους επαγγελματίες.
Όλο το υλικό του προγράμματος εκπαίδευσης είναι πλέον διαθέσιμο γιαδωρεάν λήψη από τον ιστότοπο του έργου arts-4-all.eu για όσους/εςενδιαφέρονται για το έργο.
Παρακαλούμε θερμά όλους/ες τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν τηνιστοσελίδα μας και να δοκιμάσουν στην πράξη της εκπαιδευτικές ενότητες.

Newsletter #1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η πανδημία COVID επέφερε δραματικές αλλαγές στην κοινωνία- ειδικά η εκπαίδευση έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να τροποποιήσουν δραστικά τις παιδαγωγικές τους μεθόδους προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνεχή πρόσβαση στην εκπαίδευση. Δυστυχώς αυτό επιδείνωσε τις επιπτώσεις της  ανισότητας, αναδεικνύοντας την έλλειψη πρόσβασης και τεχνογνωσίας σε βασικά ψηφιακά εργαλεία για τη διαδικτυακή μάθηση για μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες ( φορητός υπολογιστής/διαδίκτυο/χρήση τεχνολογικών εργαλείων κ.λπ.).

Το σχέδιό μας,  Arts4All,  βασίζεται σε έρευνες που δείχνουν ότι οι τέχνες του θεάματος μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες, ένα δημιουργικό περιβάλλον για την  εξερεύνηση και την  έκφραση των ταυτοτήτων, για την  αντιμετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ παράλληλα προωθούν την  ενσωμάτωση στην κουλτούρα και την  κοινωνία- οι τέχνες έχουν ευνοϊκά αποτελέσματα για τους νέους, όπως η αντιμετώπιση των διακρίσεων, η ελάφρυνση του κοινωνικού αποκλεισμού και η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Ως εκ τούτου, το έργο Arts4All  θα υιοθετήσει μια ενσωματωμένη καλλιτεχνική παιδαγωγική προσέγγιση για την  ενίσχυση της  χρήσης των τεχνών με σκοπό την  κοινωνική ένταξη, χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα. Δεδομένου του αρνητικού αντίκτυπου του ψηφιακού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές, στοχεύουμε να συμβάλουμε σε μια συνεχός αναπτυσσόμενη ανθολογία ψηφιακών εργαλείων και να συνδυάσουμε τη δημιουργική καλλιτεχνική μάθηση με την  εξ αποστάσεως μάθηση, για την  προώθηση της  κοινωνικής

ένταξης και ενσωμάτωσης, μέσω μιας καινοτόμου εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους μας επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

 

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ…

Το πρόγραμμα σπουδών Arts4All

Οι ειδικοί στη μουσική, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα σπουδών που θα απευθύνεται σε εφήβους, και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, το οποίο θα ενσωματώνει τα τυπικά μαθησιακά περιβάλλοντα (σχολείο, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με φυσική παρουσία) με τα οικιακά περιβάλλοντα. Παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών θα αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο για να διασφαλιστεί η βαθιά κατανόηση και η ευκολία χρήσης για τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές τέχνης και τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας.

 

Η εφαρμογή Arts4All Mobile App και τα Open badges

Το πρόγραμμα σπουδών θα προσαρμοστεί σε μία δωρεάν, καινοτόμα εφαρμογή για κινητά, αποτέλεσμα έρευνας με επικεφαλής το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, έναν από τους εταίρους της κοινοπραξίας. Η εφαρμογή, εκτός από το ότι θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, θα παρέχει επίσης διαπολιτισμικές ευκαιρίες για την ανταλλαγή καλλιτεχνικών δημιουργιών μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να συγκεντρώνουν σήματα (badges) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή διαφόρων πιστοποιητικών, καθώς και εργαλεία δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκροές μας επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η αρχική μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 27 Αυγούστου 2021
και επικεντρώθηκε στον καθορισμό της ερευνητικής μεθοδολογίας, στην διασφάλιση ποιότητας, και της αξιολόγησης των τεχνολογικών πτυχών και των τεχνολογικών πλαισίων για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η συνάντηση αυτή χρησιμοποιήθηκε επίσης για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εταίροι κατανόησαν με σαφήνεια τον ρόλο και τη λειτουργία τους στο έργο και ότι οι αρμοδιότητες αναφοράς και καταγραφής έχουν καθοριστεί και συμφωνηθεί.

ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ…

Δεδομένου ότι το έργο μας αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης μέσω μιας καινοτόμου εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που απευθύνεται σε εφήβους, υλοποιήσαμε μια ομάδα εστίασης για να καταγράψουμε τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων στους τομείς των τεχνών, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργασίας και της κοινονικής ένταξης. Η γνώμη των εμπειρογνωμόνων είναι κρίσιμη για εμάς ώστε να αναπτύξουμε μια φιλική προς τον χρήστη, ελκυστική και επιδραστική εφαρμογή που θα έχει τον μεγαλύτερο πιθανό αντίκτυπο στους νέους. Όλοι οι εκπρόσωποι των χωρών διοργάνωσαν συζητήσεις σε ομάδες εστίασης- βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάλυσης των ευρημάτων και συνοψισμού των συμπερασμάτων.