Deprecated: Creation of dynamic property CLPlugins_Options::$clplugins_options is deprecated in /html/arts-4-all.eu/wp-content/plugins/cl-wp-plugins/core/options.php on line 72
Новини Archive - arts-4-all.eu
Newsletter #4

Успешен край на проекта Arts4All след 2 години сътрудничество
-Представяне на резултатите-

„Arts4All – Изкуството като средство за социално сближаване в дигиталната ера“:това беше идеята, събрала 6 организации от общо 4 европейски страни(Германия, Гърция, Кипър, България) и дала началото на проекта „Arts4All“ преди2 години.
Първият крайъгълен камък на проекта бе достигнат скоро след началото му,в ъпреки че стартът му бе допълнително възпрепятстван от COVID ограничениятапо това време и първата важна проектна среща успя да се състои само онлайн.Така учебната програма с три модула по изкуства, а именно: „Визуални изкуства“,„Музика“ и „Театър“, стана свободно достъпна на уебсайта Arts4All.
В следващата фаза на проекта партньорите се срещнаха за първи път лице влице в Атина. Там платформата за електронно обучение (предлага се и катомобилно приложение) беше доразвита.
В хода на проекта всички партньори пилотираха платформата с групи младежи всвоите страни и използваха резултатите, за да направят окончателни подобрениякъм онлайн инструмента.
Учебната програма със съответното въведение и ръководство за потребителя,както и достъпът към платформата за електронно обучение вече са достъпни науебсайта на Arts4All: https://arts-4-all.eu/ в 4 езикови версии. Всички продуктимогат да бъдат изтеглени и използвани безплатно. Платформата за електроннообучение ще бъде достъпна поне през следващите 5 години, по този начинумножавайки потенциалното въздействие, което проектът се опитва да създаде.
По повод успешния край на проекта, партньорите искат сърдечно да благодарятна всички участници, заинтересовани страни и поддръжници, коитоподпомогнаха Arts4All и се включиха в него. Регистрирайте се в платформата ипоканете изкуството в ежедневието си!

Newsletter #3

Международна конференция
Arts4All &Мултиплаерско събитие в Дюрен, Германия

Във финалната фаза на проекта Arts4All на 19 април 2023 г. се състояМеждународната конференция на проекта, съчетана с местнотомултиплаерско събитие. За да представи проекта пред общественосттаи да разпространи резултатите от него, водещият партньор SozialwerkDürener Christen покани представители на всички 5 европейскипартньорски организации в Дюрен, Германия!
С подкрепата на симултантни преводачи партньорите представихацелите, резултатите и продуктите на проекта Arts4All пред експертнатааудитория и мултиплаери. Специален акцент бяха двете практическидемонстрации от модулите „Музика“ и „Визуални изкуства“ с голямагрупа млади участници от различни проекти на Sozialwerk DürenerChristen.
Мултиплаерите и участниците бяха впечатлени от възможностите запросто и ефективно изпълнение на упражненията.
Модулите от платформата са достъпни безплатно на сайта на проектаhttps://arts-4-all.eu/ за всички заинтересовани страни.
В момента е в ход пилотирането на електронната платформа заобучение, която ще бъде достъпна и на уебсайта в края на проекта.

Newsletter #2

Учебната програма Arts4All
– централно постижение на проекта –

След фаза на интензивна разработка, партньорите по проекта успяхауспешно да завършат и представят учебната програма Arts4All!
Учебната програма със своите три модула „Музика”, „Театър” и „Визуални изкуства” е централен продукт на проекта. Тя формираосновата за социални работници, учители по изкуства, обучители и др.да прилагат арт модулите в практическата си работа, особено с младихора в неравностойно положение. Освен това модулите представляватосновата за изграждане на платформата за електронно обучение,която в момента се разработва от партньорите по проекта.
И трите модула са разделени на учебни единици (раздели) ипрактически упражнения (теми) за прилагане и преговор на наученото.За ефективната употреба на модулите, учебната програма е допълненас въведение в работата с модулите и наръчник за практическо йприложение.
Всички елементи на учебната програма вече са достъпни забезплатно изтегляне от уебсайта на проекта arts-4-all.eu за всеки,който се интересува от него.
Сърдечно каним всички заинтересовани лица да посетят нашияуебсайт и да изпробват модулите в своята практика.

Newsletter #1

ЗА ПРОЕКТА

През последните 2 години COVID пандемията доведе до драматични промени в обществото, а сферата на образованието бе сред най-силно засегнатите. Наложи се педагозите да адаптират драстично своите методи на преподаване, за да осигурят постоянен достъп до образование на учениците си. За съжаление, това видимо изостри ефектите от неравенството, подчертавайки липсата на достъп и ноу-хау до основни цифрови инструменти за онлайн обучение на учащи с по-малко възможности (лаптоп/интернет/използване на технологични инструменти и т.н.). Нашият проект, Arts4All, се основава на резултатите от проучване, според което заниманията с различни видове изкуство могат да предоставят на учениците с по-малко възможности нужното творческо пространство за изследване и изразяване на тяхната идентичност, за борба с дискриминацията и социалното изключване, като същевременно насърчават интеграцията в културата и обществото. Изкуствата имат благоприятен ефект върху младежта, включително за насърчаване на междукултурния диалог. Проектът Arts4All ще предприеме интегриран педагогически подход за увеличаване на използването на изкуствата като инструмент за социално включване чрез дигитални средства. В рамките на това двугодишно партньорство целим да допринесем за нарастващия брой дигитални инструменти и да комбинираме обучението по различни изкуства с дистанционното такова, за да насърчим социалното включване и интеграция на младежи чрез иновативно мобилно приложение. За повече информация относно проекта и нашите цели, вижте уебсайта ни.

ПО КАКВО ЩЕ РАБОТИМ…

Учебната програма на Arts4All

Експерти по музика, театър и визуални изкуства ще разработят учебна програма, насочена към младежи, и особено към тези с по-малко възможности, която съчетава формална учебна среда (училищна, индивидуална образователна среда) с домашна такава. Успоредно с учебната програма ще бъде разработен и наръчник, за да се осигури едно по-задълбочено разбиране и лесно използване от преподаватели, учители по изкуства и младежки работници.

Arts4All мобилно приложение и Open badges

Учебната програма ще бъде разработена като безплатно, иновативно и базирано на научни изследвания мобилно приложение, водено от партньора в консорциума „Център за социални иновации“. Приложението ще е достъпно на всички езици от участващите държави и ще предостави възможност за междукултурно споделяне на художествени творби между потребителите. Те ще могат да трупат значки, които да използват за събиране на различни сертификати и инструменти за работа в мрежа. За повече информация относно нашите цели, вижте уебсайта ни.

ОТКРИВАЩА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

Проведохме откриващата среща по проекта онлайн на 27 август 2021 г.. Основен фокус поставихме върху установяване на изследователската методология, осигуряване на качествено изпълнение, отбелязване на добрите практики и поставяне на технологични рамки за успешно протичане на проекта. Чрез тази среща гарантирахме ясното разбиране на ролите и функциите в проекта от всички партньори, както и очертахме и съгласувахме отговорностите за отчитане и записване в рамките на партньорството.

КАКВО НАПРАВИХМЕ ДОСЕГА…

Тъй като нашият проект има за цел да насърчи социалното включване и интеграция чрез иновативно мобилно приложение, насочено към подрастващите, ние създадохме фокус група, за да инкорпорираме предложенията на експерти в областта на изкуствата, образованието, социалната работа и интеграцията. Мнението им бе от решаващо значение за нас, за да разработим удобно, атрактивно и въздействащо приложение, което да има възможно най-голямо въздействие върху младите хора. Всички партньори организираха дискусии в свои фокус групи, резултатите от които към момента анализираме и обобщаваме.