Newsletter #1

ЗА ПРОЕКТА

През последните 2 години COVID пандемията доведе до драматични промени в обществото, а сферата на образованието бе сред най-силно засегнатите. Наложи се педагозите да адаптират драстично своите методи на преподаване, за да осигурят постоянен достъп до образование на учениците си. За съжаление, това видимо изостри ефектите от неравенството, подчертавайки липсата на достъп и ноу-хау до основни цифрови инструменти за онлайн обучение на учащи с по-малко възможности (лаптоп/интернет/използване на технологични инструменти и т.н.). Нашият проект, Arts4All, се основава на резултатите от проучване, според което заниманията с различни видове изкуство могат да предоставят на учениците с по-малко възможности нужното творческо пространство за изследване и изразяване на тяхната идентичност, за борба с дискриминацията и социалното изключване, като същевременно насърчават интеграцията в културата и обществото. Изкуствата имат благоприятен ефект върху младежта, включително за насърчаване на междукултурния диалог. Проектът Arts4All ще предприеме интегриран педагогически подход за увеличаване на използването на изкуствата като инструмент за социално включване чрез дигитални средства. В рамките на това двугодишно партньорство целим да допринесем за нарастващия брой дигитални инструменти и да комбинираме обучението по различни изкуства с дистанционното такова, за да насърчим социалното включване и интеграция на младежи чрез иновативно мобилно приложение. За повече информация относно проекта и нашите цели, вижте уебсайта ни.

ПО КАКВО ЩЕ РАБОТИМ…

Учебната програма на Arts4All

Експерти по музика, театър и визуални изкуства ще разработят учебна програма, насочена към младежи, и особено към тези с по-малко възможности, която съчетава формална учебна среда (училищна, индивидуална образователна среда) с домашна такава. Успоредно с учебната програма ще бъде разработен и наръчник, за да се осигури едно по-задълбочено разбиране и лесно използване от преподаватели, учители по изкуства и младежки работници.

Arts4All мобилно приложение и Open badges

Учебната програма ще бъде разработена като безплатно, иновативно и базирано на научни изследвания мобилно приложение, водено от партньора в консорциума „Център за социални иновации“. Приложението ще е достъпно на всички езици от участващите държави и ще предостави възможност за междукултурно споделяне на художествени творби между потребителите. Те ще могат да трупат значки, които да използват за събиране на различни сертификати и инструменти за работа в мрежа. За повече информация относно нашите цели, вижте уебсайта ни.

ОТКРИВАЩА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

Проведохме откриващата среща по проекта онлайн на 27 август 2021 г.. Основен фокус поставихме върху установяване на изследователската методология, осигуряване на качествено изпълнение, отбелязване на добрите практики и поставяне на технологични рамки за успешно протичане на проекта. Чрез тази среща гарантирахме ясното разбиране на ролите и функциите в проекта от всички партньори, както и очертахме и съгласувахме отговорностите за отчитане и записване в рамките на партньорството.

КАКВО НАПРАВИХМЕ ДОСЕГА…

Тъй като нашият проект има за цел да насърчи социалното включване и интеграция чрез иновативно мобилно приложение, насочено към подрастващите, ние създадохме фокус група, за да инкорпорираме предложенията на експерти в областта на изкуствата, образованието, социалната работа и интеграцията. Мнението им бе от решаващо значение за нас, за да разработим удобно, атрактивно и въздействащо приложение, което да има възможно най-голямо въздействие върху младите хора. Всички партньори организираха дискусии в свои фокус групи, резултатите от които към момента анализираме и обобщаваме.